Valmennusfilosofia


Kohti unelmia!

Hämeenlinnan jalkapalloseuran (HJS) päivittäinen toiminta perustuu pitkäjänteiseen pelaajakeskeiseen ajatteluun.

Tämän päivän onnistuneet harjoitukset näkyvät tulevaisuudessa. Noin 10 – 20 vuoden kuluttua me hämeenlinnalaiset voimme nähdä seuramme kasvattien otteita A-maajoukkueessa, U21-maajoukkueessa sekä kansainvälisissä seurajoukkuepeleissä. Lyhyemmällä aikavälillä näemme joukkueidemme pelaavan aikaisempaa korkeammilla sarjatasoilla, pelaajiamme nuorten maajoukkueissa sekä seuramme edustusjoukkueen sarjaportaassa.

Seuramme tulee jatkossa erottua muista seuroista siinä, että annamme pelaajille mahdollisuuden tuoda vahvuuksiaan ja osaamistaan esiin niin harjoituksissa kuin peleissäkin. Tähän pääsemme, kun tuemme niitä pelaajia, joilla on halu päästä pitkälle. Kehitämme heidän vahvuuksiaan, ja uskomme heihin.


Miten tähän päästään käytännössä?

Seuramme toiminta rakentuu ihmiskäsitykseen, jossa:

  • Pelaajat nähdään itseohjautuvina, päämäärätietoisina ja vastuuntuntoisina yksilöinä.
  • Pelaajalla on kyky ja halu tehdä omaa kehittymistään koskevia valintoja ja kantaa niistä vastuu.

HJS:n tehtävä on tukea tätä pelaajien kasvua ja itseohjautuvuutta, sekä edistää heidän omien tavoitteidensa toteutumista. Oppimiskäsityksemme mukaan

  • Pelaaja osaa tehdä yhteenvetoja, johtopäätöksiä, antaa selityksiä ja jopa opettaa asioita muille
  • Toisten auttamisella ja toisilta oppimisella saadaan aikaan muutos, jossa jokainen on vastuussa joukueen oppimisesta.

Tärkeintä on se mitä pelaajat oppivat, ei se miten valmentaja opettaa. Pelaajan kehittymisen kannalta tärkeintä ovat kanssapelaajat ja harjoitusympäristö. Valmentajan tehtävänä on osata rakentaa ja muokata ympäristö niin että se motivoi pelaajia oppimaan. Kun sisäistämme tämän ajatuksen kauttaaltaan seuramme kaikessa valmennuksessa, niin takaamme tuloksia pelaajakehityksessä.


Sami Hyypiä AkatemiaFortum Tutor

Positiivisuus

Positiivinen psykologia osoittaa tutkimuksissaan, että myönteiset tunteet lisäävät fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. Ne tuovat mukanaan lisää luovuutta, tietoista läsnäoloa, sinnikkyyttä ja näkökulmien vaihtamisen taitoa. Ne parantavat sosiaalisten suhteiden verkostoa ja auttavat luomaan syvempiä ja luottavaisia ihmissuhteita.

Myönteiset tunteet lisäävät oppimista. Ne auttavat löytämään ja kehittämään uusia taitoja ja tuovat siten mukanaan onnistumiskokemuksia. Näin myönteiset tunteet vahvistuvat entisestään ja syntyy myönteisyyden kierre. Myönteisyyden kierteessä toimiessamme ajattelemme luovemmin ja laaja-alaisemmin, saamme tehokkaasti aikaan asioita, löydämme uutta tietoa ja uudenlaisia tapoja toimia. Myönteisten tunteiden kierre myös kumoaa negatiivisten tunteiden aiheuttamia seurauksia.


Ilmapiiri

Oppimiselle suotuisaa ilmapiiriä voidaan rakentaa myönteisyydellä seuraavin keinoin:

  1. Luo turvallinen tila harjoitteluun. Anna selkeät ohjeet ja tavoitteet työskentelylle. Varmista, että jokainen pelaaja tietää mitä tehdään ja mitä häneltä odotetaan. Kielteisten tunteiden vallassa tai turvattomassa tilassa oppiminen on vaikeaa. Kuuntele, mitä pelaajat sinulle olemuksellaan ja verbaalisesti viestivät.
  2. Pidä huolta positiivisista tunteista ja myönteisyyden ilmapiiristä harjoituksissa. Pyri myönteiseen, rohkaisevaan ja kannustavaan suhtautumiseen, riippumatta asiasta. Muista myös sanaton viestintä. Auta pelaajia tuntemaan itsensä ainutlaatuisiksi ja näytä heille, että välität siitä, mitä heille kuuluu.
  3. Anna aikaa asiaan ja tilanteeseen orientoitumiseen. Hoputtaminen ja patistelu luovat negatiivista ilmapiiriä. Kun pelaajat saavat tulla rauhassa harjoituksiin ja valmentaja kohtaa heitä hetken ihmisinä ennen kuin siirrytään harjoittelemaan, on harjoittelu paljon helpompi aloittaa.
  4. Linkitä harjoiteltava asia omaan peliin. Pelaaja voi motivoitua harjoitteluun vain, jos hän kokee asian itselleen jollain tasolla merkitykselliseksi. Kuuntele ja huomioi pelaajien tarpeet ja toiveet työskentelytapoihin liittyen.
  5. Luo positiivista ja avointa keskusteluilmapiiriä, jossa jokaista kuunnellaan ja jokaisen mielipiteitä arvostetaan. Pidä huoli siitä, että valitset työskentelytapoja, joihin hiljaisemmatkin voivat osallistua ja tulla kuulluiksi. Näin luodaan luottamusta ja yhteistä uskoa myönteiseen tulevaisuuteen.
  6. Arvosta pelaajia. Anna jatkuvasti työskentelyn ohessa onnistumisiin keskittyvää palautetta. Näe pelaajien vahvuudet, rohkaise häntä käyttämään niitä ja kehittymään niissä vielä paremmaksi. Näytä, että työllä, jota pelaaja on tehnyt, on merkitystä. Tee erityisesti muille näkymätön työ ja onnistumiset näkyviksi koko joukkueelle.

 


Lähteet:

Jenni Kallio, ”Opettaja, rakenna myönteisyydellä oppimiselle suotuisa ilmapiiri!”